Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (2024)

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Deze visuele route laat op een leuke wijze zien welke service en hulpmiddelen er worden aangeboden tijdens het keuzeproces. Wij helpen je op weg om tot de juiste beslissing te komen.

Download de Routeplanner

Tip: De gloednieuwe Routeplanner is er ook in posterformaat. Print de plaat uit en hang ‘m op in de lerarenkamer, dan profiteren je collega’s er ook van.

Een nieuwe visie op rekenen

De allerbeste rekendidactiek

Malmberg heeft gekozen voor één nieuwe rekendidactiek die in de nieuwe edities van zowel Pluspunt als De wereld in getallen is toegepast. De ervaringen van leerkrachten, de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn in de methodes verwerkt. Hoofdauteurs zijn onder meer Ceciel Borghouts, Arlette Buter en Anneke van Gool.

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit.

Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. Jouw gerichte observaties brengen de onderwijsbehoeften van alle kinderen snel en scherp aan het licht. Rekenproblemen kunnen zo écht in de kiem worden gesmoord. Sterke rekenaars krijgen een compact programma en worden door plustaken voortdurend uitgedaagd.

Download de whitepaper

De nieuwe Malmberg-rekendidactiek is op 8 pijlers gebouwd:

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (2)

Rekenen is meer dan alleen uitrekenen: signaleer met de drieslag.

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (3)

Sterke opbouw van leerlijnen: leg eerst een solide fundament en bouw dan verder. Voor iedereen eerst de basisstrategie!

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (4)

Veel oefenen: besteed ruimschoots aandacht aan het oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden.

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (5)

Een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel: leer kinderen zelfstandig nadenken.

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (6)

Verfijnde differentiatie in onder- en bovenbouw: breng elk kind naar het eindniveau dat past bij het geadviseerde vervolgonderwijs.

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (7)

Volop aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: creëer structureel ruimte om het wiskundig denken te ontwikkelen.

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (8)

Zichtbaar leren: maak kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (9)

Doordacht digitaal: automatisch opgaven op maat voor elk kind met behulp van geavanceerde technologie.

Back

Go to previous tab

Back button

Verder naar Ontdekken →

De drie belangrijkste redenen om voor Pluspunt te kiezen

Allerbeste rekendidactiek: preventief én uitdagend

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit. Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel.

Programma met ruimte

Het programma van Pluspunt is met 30 weken en 1 doel per les efficiënt en compact. Daarnaast zijn er 2 optionele instapweken en 5 parkeerweken waarmee je het hele jaar kunt invullen en het leerprogramma nog meer op maat kunt maken. Pluspunt geeft je dus alle ruimte om de kinderen naar eigen inzicht extra instructie, oefening of uitdaging te geven.

Uitdagende rekenprojecten

Uniek voor Pluspunt is het Rekenlab, ideaal voor een parkeerweek. In het Rekenlab werken de kinderen aan realistische reken-wiskundige uitdagingen, waarbij ze gebruikmaken van 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren.

Pluspunt: jij kiest!

Pluspunt is beschikbaar in Basis papier en Basis digitaal. Je kunt per groep een keuze maken voor de manier van werken die het beste bij jou en je groep past: start jouw les digitaal en werk daarna verder in het gepersonaliseerde en adaptieve programma Bingel of start jouw les op papier en kies daarna voor verder werken op papier of digitaal in Bingel. Er is altijd een werkwijze die bij jou en jouw groep past. Elk jaar kun je een andere keuze maken.In deze video's zie je hoe dat werkt.

Download de brochure voor een uitgebreide kennismaking met de methode.

Informatie brochure

Werken met Pluspunt - Basis papier

Werken met Pluspunt - Basis digitaal

Duik dieper in Pluspunt

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

 • Inhoud De leerlijnen zijn getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs. Toon meer
 • Didactiek De laatste inzichten zijn in de methode verwerkt: de ERWD-modellen, Directe Instructie-model en 21e eeuwse vaardigheden. Toon meer
 • Organisatie Een jaarprogramma met 10 blokken van 3 weken. Parkeerweken kun je gebruiken voor remediëring, herhaling of Rekenlab. Toon meer
 • Differentiatie Alle middelen om elk kind de aandacht te geven die het verdient. De beste rekenbasis voor sterke én zwakke rekenaars. Toon meer
 • Doorlopende leerlijn Voor een goede rekenbasis is het werken in een doorgaande lijn essentieel. Toon meer

Inhoud

Leerlijnen

De leerlijnen in Pluspunt zijn volledig doorontwikkeld naar aanleiding van gebruikerservaringen van vorige edities en de nieuwste didactische inzichten. Bovendien zijn de leerlijnen getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.

Automatiseren met de rekenmuur

Om een stevige rekenbasis te leggen moeten kinderen niet alleen de juiste antwoorden weten, maar deze ook snel kunnen geven. In rekenonderzoek wordt dit Power en Speed genoemd. Power is de fase vóór het automatiseren: pas als je het beheerst mag je op tempo oefenen.

Met Pluspunt werken de kinderen de eerste 2 weken van elk blok 4 keer per week in de ‘conditietraining’. Dit is de omkeerkant van het leerwerkboek. De conditietraining is bedoeld om basisvaardigheden te automatiseren en toetsdoelen te oefenen. Dit gebeurt volgens de begrippen Power en Speed. De basisvaardigheden voor Speed zijn verdeeld over de zogenoemde rekendrempels. Voor Pluspunt is een eigen versie van deze rekendrempels en bouwstenen gemaakt. Deze drempels en vaardigheden zijn de bouwstenen in de Pluspunt Rekenmuur.

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (10)

Monitoring en toetsing

Pluspunt heeft diverse middelen om de rekenvaardigheden van elk kind volledig te kunnen beoordelen:

 • observatiegegevens
 • bloktoets
 • peilingsles
 • tempotoets
 • halfjaarlijkse toets (supertoets).

Digitaal werken

Visie op digitaal werken

Wij vinden de leerkracht de belangrijkste schakel in het onderwijsleerproces. Malmberg ontwikkelt leermiddelen die jouw gereedschap zijn, terwijl jij de regie voert in het klaslokaal. Onder meer uit onderzoek van John Hattie blijkt dat een goede instructie door de leerkracht een groot effect heeft op het leren van kinderen. Malmberg kiest daarom voor een aanpak waarbij het aanbieden van een nieuw leerdoel start met een heldere instructie door jou.

Opbouw van het rekenuur

Het online leerplatform Bingel kent een basisdeel en een gepersonaliseerd deel. Beide delen nemen de helft van een les in beslag. In het basisdeel krijgen alle kinderen een interactieve directe instructie van jou als leerkracht over 1 lesdoel. Vervolgens verwerken de kinderen dat lesdoel in een adaptieve basistaak in Bingel. Het systeem analyseert de resultaten aan de hand van zogenaamde peiltaken. Op basis hiervan zet Bingel elke week voor ieder kind een serie taken klaar in het gepersonaliseerde deel.

Het volgen van de kinderen

Bingel biedt je talloze momenten en middelen om de vorderingen van elk kind te volgen. Tijdens de instructie en instapoefening observeer je of de instructie is begrepen. Als de kinderen zelfstandig werken aan de taken kun je de resultaten live volgen in de online leerkrachtapplicatie van Bingel. En tijdens de wekelijkse peiltaak zie je of de kinderen de hoofddoelen van de week begrijpen en kun je direct ingrijpen als dat nodig is.

Didactiek

Eén doel per les

In elke instructie staat 1 doel centraal. Dit zorgt ervoor dat de kinderen zich volledig op dat ene doel kunnen concentreren. De papieren versie van Pluspunt heeft gele en blauwe lessen. In de gele lessen wordt een doel voor het eerst aangeboden en krijgen de kinderen de instructie over het doel. In de blauwe lessen krijgen ze ook instructie en werken ze verder aan het doel, soms met een accentverlegging of verdieping van de stof.

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (11)

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (12)

Integratie modellen protocol ERWD

Het herkennen en aanpakken van ernstige rekenproblemen bij kinderen gebeurt met behulp van de 3 modellen uit het Protocol ERWD: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. In Pluspunt zijn deze modellen zichtbaar en onzichtbaar in de methode verwerkt: met pictogrammen, in de instructietekst en in de opgaven. Hierdoor worden ze als vanzelf toegepast. In de leshandleiding wordt dit steeds met pictogrammen zichtbaar gemaakt.

Instructiemodellen

Pluspunt volgt het (Expliciet) Directe Instructie-model als er daadwerkelijk iets nieuws wordt uitgelegd, zoals het aanleren van een nieuwe strategie. Bij de overige lessen wordt niet met instructie gestart. Hier starten de kinderen door zelfstandig een opgave te maken, waardoor ze eerst zelf moeten nadenken over een rekenprobleem. De kinderen leren door de vragen die jij als leerkracht stelt bij de klassikale nabespreking en door het goede voorbeeld op het bord.

Strategieën

Elk kind start met de basisstrategie. Pas als het kind de basisstrategie volledig beheerst, kan het met een variastrategie aan de slag.

Doelessen meten en meetkunde

Elke les 11 van een blok in Pluspunt is een les meten en meetkunde. Dit zijn doelessen, waarin ervaren, verklaren en verbinden centraal staan. De kinderen zijn actief bezig en werken in een werkboekje.

Rekenwoordenschat

In de leshandleidingen staat steeds aangegeven welke rekenwoordenschat belangrijk is bij de les.

Opbrengstgericht werken
Voorbereiding en observatie

Je begint een blok met de basisvereisten waaraan kinderen moeten voldoen om te kunnen starten. Je kunt hiermee per leerlijn niveaugroepen indelen. Daarna gebruik je tijdens het hele blok duidelijk geformuleerde observatiepunten voor begrip en procedureontwikkeling: snappen de kinderen het en kunnen ze de som oplossen?

Peilingslessen

Op de laatste dag van elke basisweek (les 5 en 10) gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met de twee nieuwe doelen van die week. In deze lessen heb jij de tijd om de kinderen te observeren aan de hand van de gegeven observatiepunten. De kinderen geven tijdens de reflectie aan in hoeverre zij het doel beheersen. Op basis van deze informatie plan je de remediëring, herhaling en verrijking in, die voorafgaand aan de bloktoets plaatsvinden.

Grip op eigen leerproces

Pluspunt heeft als uitgangspunt dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, zodat ze grip en zicht hebben op hun individuele leerontwikkeling. De methode ondersteunt het eigenaarschap op diverse manieren. Zo staat het doel van de les in kindertaal in het leerlingmateriaal en wordt de leerlijn aangegeven. In de peilingslessen 5 en 10 en in de blokevaluatie (les 15) geven de kinderen zelf aan of ze vinden dat ze de doelen beheersen.

In Bingel zien de kinderen in het leerlingonderdeel Groei hoe ze ervoor staan, inclusief de resultaten en voortgang per leerlijn. Als ze zijn gestart met een doel, zien ze dat de medaille zich gaat vullen. Een bronzen medaille is voor alle kinderen haalbaar. Het streven is om alle kinderen minimaal zilver te laten behalen.

Organisatie

Een leerjaar met ruimte

Het jaarprogramma van Pluspunt is compact. Het bestaat uit 10 blokken van 3 weken, en optioneel 2 instapweken en 5 parkeerweken. Je kunt de parkeerweken zelf indelen. Bijvoorbeeld met remediëring en herhaling. Ook het uitdagend rekenproject ‘Rekenlab’ van Pluspunt kan in de parkeerweek worden ingezet. Na elk blok volgt een toets. 2 keer per jaar is er een halfjaarlijkse toets: de supertoets.

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (13)

Organisatie van een blok

Een belangrijk kenmerk van de papieren versie van Pluspunt is de onderverdeling in gele en blauwe lessen. In een gele les wordt een doel voor het eerst aangeboden. In een blauwe les werken de kinderen verder aan het doel. In de eerste 2 weken van elk blok worden 4 nieuwe lesdoelen aangeboden, 2 doelen per week. Elke laatste dag in die eerste twee weken is een peilingsles: de kinderen oefenen zelfstandig met de 2 nieuwe doelen van die week. In de peilingslessen heb jij als leerkracht tijd om de vorderingen van elk kind te observeren en te noteren. Aan de hand van jouw eigen observaties en de resultaten bepaal je wat elk kind in week 3 gaat doen: remediëren, herhalen of verrijken.

Organisatie van een les

Met geel zijn de leerkrachtgebonden momenten aangegeven, met blauw de momenten waarop kinderen zelfstandig aan het werk zijn. In de rechterkolom staat het aantal minuten.

Het Rekenlab

Pluspunt daagt kinderen structureel uit om wiskundig denken te ontwikkelen. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren. Dit gebeurt in de bloklessen van het reguliere programma, maar vooral heel specifiek in het Rekenlab. Het Rekenlab is een uitdagend rekenproject in een realistische setting (zoals een dierenkliniek, een verzorgingstehuis, een vakantiepark) die bijvoorbeeld in een parkeerweek kan worden uitgevoerd. Elke jaargroep heeft zijn eigen Rekenlab Alle materialen voor het Rekenlab zijn beschikbaar in de digibordtool en als printbladen. De inhoud van de Rekenlabs voor groep 3 en 4, 5 en 6, en 7 en 8 zijn op elkaar afgestemd, zodat ze makkelijk uitwisselbaar zijn in combinatiegroepen.

Combinatiegroepen

Met Pluspunt is het in combinatiegroepen niet nodig om de lessen te laten verspringen. Beide groepen werken gelijktijdig aan een gele of blauwe les. Als de ene groep zelfstandig aan de conditietraining werkt, is er tijd om de andere groep instructie te geven.

Differentiatie

Met Pluspunt heb je alle ruimte en middelen om elk individueel kind de aandacht en leerstof te geven die het verdient. Zo geef je sterke én zwakke rekenaars de beste rekenbasis.

Differentiatie in groep 3-4-5

In Pluspunt krijgen kinderen in groep 3, 4 en 5 elke les de mogelijkheid om het 3-ster-niveau te behalen. Het startniveau is steeds hetzelfde. Hoe ver het kind komt (snelheid en efficiënt strategiegebruik) bepaalt het niveau.

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (14)

Werken met het referentiekader in groep 6-7-8

Vanaf groep 6 bereidt Pluspunt de kinderen voor op het behalen van doelen op streefniveau [S] of fundamenteel niveau [F]. Je kunt groep 6 zien als een tussenjaar. Daar worden al enkele doelen op [F]- en [S]-niveau aangeboden. Het streven is wel om alle kinderen aan het eind van groep 6 de S-doelen te laten behalen. Vanaf groep 7 zijn er meer doelen op [F]- en [S]-niveau en kun je per kind en per doel voor een niveau kiezen. De toetsen hebben vanaf groep 7 ook twee niveaus: [F] en [S].

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (15)

Sterke en snelle rekenaars

Vooral bij het vak rekenen laten kinderen grote verschillen zien in tempo en niveau. Goede rekenaars hebben baat bij compacting van de basisstof. Voor Pluspunt zijn twee compactingroutes ontwikkeld: Compacting basis voor sterke rekenaars en Compacting plus voor hoogbegaafde rekenaars. Sterke en snelle rekenaars worden uitgedaagd met Denkvragen tijdens de instructie, met verrijkingsstof in het extra onderdeel RekenXL en in opgaven met tempo- en lichte niveaudifferentiatie.

Passende perspectieven voor zwakke rekenaars

Voor leerroute 2 en 3 geldt dat een kind pas in het voortgezet onderwijs (op 14-jarige leeftijd) niveau 1F behaalt. Deze twee leerroutes worden aangeboden in Rekenroute. Rekenroute heeft een kant-en-klaar rekenaanbod met een complete leerlijn van groep 3 t/m 8 die aansluit bij de doelen van Passende Perspectieven. Rekenroute is gewoon in de les te gebruiken naast Pluspunt, de instructie en de gehanteerde rekenstrategieën sluiten goed aan op de rekendidactiek van Pluspunt.

Doorlopende leerlijn

Voor een goede rekenbasis is het werken in een doorgaande lijn essentieel. Het garandeert dat leerlijnen vloeiend op elkaar aansluiten en dat de instructie en lesopbouw herkenbaar zijn voor kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde rekentaal en ook de vertaling van didactische modellen naar de lespraktijk en werkvormen is identiek.

Een goede basis in groep 1-2 met Rekenplein

De doorgaande lijn vanaf groep 3 en verder is cruciaal, maar ook de aansluiting vanaf groep 1-2 draagt bij aan een stevige basis. Met Rekenplein voor kleuters geef je de kinderen in groep 1-2 een goede rekenstart die de aansluiting met Pluspunt vanaf groep 3 garandeert. De doelen die bij aanvang in groep 3 voorwaardelijk verondersteld worden, worden in het lesaanbod van groep 1 en 2 aangeboden. Ook in de opzet van de lessen komen elementen die vanaf groep 3 structureel voorkomen al aangeboden. Belangrijk verschil met Pluspunt is de nadruk op de wijze waarop jonge kinderen zich ontwikkelen en leren. De activiteiten kenmerken zich dan ook door interactie, handelen en ervaren, waarbij (rollen)spel en spelenderwijs leren een belangrijke rol spelen. Rekenplein kent naast interactieve activiteiten in een (kleine) kring, veel activiteiten voor in de hoeken en voor buiten. Kinderen krijgen zo de mogelijkheid om in voor hun betekenisvolle situaties (reken)vaardigheden te leren, te oefenen en toe te passen.

Lees meer over Rekenplein

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (16)

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (17)

Spelend en bewegend leren vanaf groep 3? Jij kiest!

De kracht van spelen en bewegen inzetten tijdens jouw rekenlessen vanaf groep 3? Dat kan met Pluspunt als jij, als leerkracht, dat wilt inzetten voor jouw groep. Voor de groepen 3 en 4 staan in de katernen Spelenderwijs leren rekenen activiteiten voor tijdens de les, in de hoeken én voor buiten. Per les wordt concreet aangegeven op welk moment je welke spelactiviteit kunt inzetten ter aanvulling of vervanging van een lesonderdeel uit het reguliere aanbod. Belangrijk daarbij is dat de instructie en doorgaande lijn intact blijven. Voor groep 5 komen er (gefaseerd toegevoegd vanaf augustus 2023) katernen die aanvullend en vervangend lesmateriaal bieden om kinderen op een andere manier de lesstof aan te bieden. Denk hierbij aan spellen die gekoppeld zijn de rekenmuur, suggesties voor werken in circuits en hoeken, buitenactiviteiten maar ook opdrachtkaarten die een kind zelfstandig kan uitvoeren.

Hoe pas je spelend en bewegend leren toe in jouw rekenles? Wanneer en waarom? Deze en andere vragen stelden we aan onderwijsadviseur Margreeth Mulder. Bekijk het interview met Margreeth.

Focus op leren rekenen

De leerlijnen in Pluspunt zijn opgebouwd volgens het hoofdfasenmodel. In groep 3 starten de kinderen met de leerlijnen splitsen en optellen en aftrekken. Deze leerlijnen vormen de basis voor het rekenonderwijs in de jaren erna. De opzet, methodiek en terminologie herhaalt zich in de opvolgende leerjaren voor iedere leerlijn. Dit zorgt ervoor dat de focus op leren rekenen kan liggen, niet op randzaken eromheen.

De opdrachten in de katernen Spelenderwijs leren rekenen sluiten 1-op-1 aan op de leerlijnen in Pluspunt. De katernen bevatten verrijkend en vervangend lesmateriaal waarmee je kinderen een nog beter aanbod kan geven op de leerdoelen van Pluspunt. Dat is, zoals je van ons mag verwachten, goed geregeld!

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (18)

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Pluspunt. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten. Je kunt ook vragen stellen. Deze worden via e-mail beantwoord.

Webinar bekijken

Blader online door de boeken

Met Pluspunt krijg je een combinatie van gedrukte en digitale middelen.

Pluspunt – Basis papier heeft geen lesboeken, wel hebben de kinderen handzame leerwerkboeken en zijn er veel optionele materialen met extra oefenstof, ook digitaal. Met Pluspunt – Basis papier werken de kinderen in het eerste deel van de les in het werkboek. Voor oefenen en automatiseren kun je kiezen: op papier of digitaal.

Wil je liever digitaal werken? Kies dan voor Pluspunt – Basis digitaal. Dit pakket is volledig digitaal, en heeft een werkboek voor opgaven die je beter op papier kunt maken.

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Pluspunt eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

Toon meer bladerboeken

De complete boeken inzien en beoordelen? Bestel dezichtzendingvoor een goede eerste indruk.

Bekijk de digitale leeromgeving

Kies je voor Pluspunt, dan ga je werken met Bingel; het enige digitale leerplatform dat naadloos aansluit op Pluspunt. Het digitale lesaanbod is ontwikkeld op basis van dezelfde onderwijskundige visie op goed rekenonderwijs. Elke oefening is zorgvuldig ontwikkeld, in lijn met de rekendidactische uitgangspunten van Pluspunt. Ook in de instructieteksten en observatie-instrumenten herken je direct de aansluiting met de ijzersterke rekendidactiek. Meer weten over het platform Bingel?

 • De hoogste onderwijskwaliteit
 • Maatwerk door doordachte adaptiviteit
 • In control met handige tools

Vraag een proeflicentie aan Meer over Bingel

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (19)

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (20)

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Plan een afspraak

← Terug naar Voorbereiden

Verder naar Uitproberen →

Probeer Pluspunt gratis uit

Vraag de zichtzending aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de digitale leeromgeving allemaal kan. Vraag daarom vandaag nog de zichtzending en proeflicentie aan. Je kunt de methode hiermee 3 maanden gratis uitproberen.

Vraag de zichtzending aan

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (21)

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (22)

Download de proeflessen

Wil je de methode uitproberen in de klas? Download de proeflessen en neem de kinderen mee in de wereld van rekenen met Pluspunt. Je kunt de proeflessen ook combineren met het materiaal uit de zichtzending.

Download de proeflessen

Bekijk het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Pluspunt. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten. Je kunt ook vragen stellen. Deze worden via e-mail beantwoord.

Webinar bekijken

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (23)

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (24)

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (25)

Wat vinden andere scholen van Pluspunt?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Pluspunt. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Bel of mail een referentieschool

Leerkrachten aan het woord

De directe feedback in de software, helpt mij echt tijdens de les.

Juf Joliek, leerkracht Montessorischool-Zuid in Hilversum

Referentieschool

Pluspunt, een methode die een kind betrokken maakt bij zijn/haar rekenwerk!

Judith van der Zeeuw, Da Costaschool Hoograven-Utrecht

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (26)

Leerkrachten aan het woord

De lessen zijn dynamisch, leuk. De slimmerds onder ons kunnen doorwerken, je hebt altijd iets te doen.

Vroegstartscholen over de nieuwe Pluspunt

Leerkrachten aan het woord

Ik vind het heel erg fijn dat ik meteen kan zien waar kinderen vastlopen, zodat ik ook meteen naar die kinderen toe kan gaan om te helpen.

Vroegstartscholen over digitaal werken met de nieuwe Pluspunt

Referentieschool

Wat Pluspunt bijzonder maakt: het Rekenlab! Én het enthousiasme van de kinderen als ze een Rekenlab gaan doen.

Janneke v.d. Molen, CBS De Hoeksteen Giessenburg

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (27)

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (28)

Mevrouw Lussing KSG de Breul

"Mooie methode, snelle ontwikkelingen, differentiatie & service. Vooral de bereikbaarheid via de chatfunctie, jullie reageren echt snel een oplossingsgericht."

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (29)

Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel wordt herhaald zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (30)

Dhr. Koningsveld Het Bouwens

"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (31)

Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Probeer Pluspunt gratis uit bij jou in de klas

Om te ontdekken of Pluspunt past bij jouw school, kun je de methode gratis uitproberen met het materiaal in de zichtzending.

Vraag de zichtzending aan

← Terug naar Ontdekken

Verder naar Beslissen →

Ga je aan de slag met Pluspunt?

Kies hoe jij wilt werken

Pluspunt is er in twee versies: Basis papier en Basis digitaal.

 • Kies je voor Basis digitaal, dan werken de kinderen de hele les op hun eigen apparaat en is er een werkboekje voor opgaven die beter op papier kunnen.
 • Kies je voor Basis papier, dan werken de kinderen het eerste deel van de les in de werkboeken. Vervolgens kun je voor oefenen en automatiseren kiezen: op papier of digitaal.

  In deze video's zie je hoe dit werkt.

  Werken met Pluspunt - Basis papier

  Werken met Pluspunt - Basis digitaal

  Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (32)

  Hulp bij bestellen

  De materialen van Pluspunt bestel je via de partners van Malmberg:Heutink,Reindersende Rolf groep.Zij kunnen helpen bij je bestelling en kunnen direct uit voorraad leveren. Ook de softwarelicenties bestel je via je educatieve dienstverlener. Lees de bestelwijzer om te bepalen welke materialen je nodig hebt en bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen van Pluspunt.

  Bestelwijzer Pluspunt

  Download de catalogus voor basis papier

  Download de catalogus voor basis digitaal

  Wat vinden andere scholen van Pluspunt?

  Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Pluspunt. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

  Bel of mail een referentieschool

  Leerkrachten aan het woord

  De directe feedback in de software, helpt mij echt tijdens de les.

  Juf Joliek, leerkracht Montessorischool-Zuid in Hilversum

  Referentieschool

  Pluspunt, een methode die een kind betrokken maakt bij zijn/haar rekenwerk!

  Judith van der Zeeuw, Da Costaschool Hoograven-Utrecht

  Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (33)

  Leerkrachten aan het woord

  De lessen zijn dynamisch, leuk. De slimmerds onder ons kunnen doorwerken, je hebt altijd iets te doen.

  Vroegstartscholen over de nieuwe Pluspunt

  Leerkrachten aan het woord

  Ik vind het heel erg fijn dat ik meteen kan zien waar kinderen vastlopen, zodat ik ook meteen naar die kinderen toe kan gaan om te helpen.

  Vroegstartscholen over digitaal werken met de nieuwe Pluspunt

  Referentieschool

  Wat Pluspunt bijzonder maakt: het Rekenlab! Én het enthousiasme van de kinderen als ze een Rekenlab gaan doen.

  Janneke v.d. Molen, CBS De Hoeksteen Giessenburg

  Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (34)

  Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (35)

  Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

  Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Pluspunt. Haal eruit wat voor jou relevant is!

  Bezoek de website

  Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (36)

  Klaar om met Pluspunt te gaan werken?

  Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

  Plan een afspraak

  ← Terug naar Uitproberen

  Verder naar Gebruiken →

  Haal alles uit Pluspunt

  De beste service bij je methode

  Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de kennisbank raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

  Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (37)

  Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (38)

  Trainingen en webinars

  Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

  Trainingen Webinars

  Onderwijs van Morgen

  Hét platform voor de leraar van vandaag. Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën en handige materialen bij Pluspunt. Haal eruit wat voor jou relevant is!

  Bezoek de website

  Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (39)

  Deelnemen aan ons Scholenpanel

  Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

  Meer informatie of aanmelden

  Jouw methodespecialist

  Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

  Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

  Contact met jouw methodespecialist

  Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (40)

  ← Terug naar Beslissen

  Next

  Go to next tab

  Next button

  Pluspunt | lesmethode rekenen groep 3-8 (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Velia Krajcik

  Last Updated:

  Views: 5970

  Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Velia Krajcik

  Birthday: 1996-07-27

  Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

  Phone: +466880739437

  Job: Future Retail Associate

  Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

  Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.